Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) Skupština Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije, dana 20. lipnja 2016. godine donosi:


STATUT
Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata
Brodsko-posavske županije


• OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Ovim Statutom uređuju se pitanja: naziva i sjedišta, osnivači, područja djelovanja, zastupanja, ciljeva, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije, financiranja, unutarnjeg ustroja, imovine te druga pitanja značajna za rad Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije.

2. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: KUPIDR BPŽ-e) je dragovoljna, nevladina, nestranačka Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata, koja se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgava pravilima, koja uređuju ustroj KUPIDR BPŽ-e.

 

• NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.

1. Koordinacija nosi naziv: „Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije“.

2. Skraćeni naziv glasi: „KUPIDR BPŽ-e“ (u daljnjem tekstu: „KUPIDR BPŽ-e“).

Članak 3.

1. Sjedište KUPIDR BPŽ-e je u Slavonskom Brodu, Stjepana Marjanovića 2.

 

• PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 4.

1. KUPIDR BPŽ-e djeluje na području Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske.

2. KUPIDR BPŽ-e svojim djelovanjem obuhvaća zaštitu ljudskih prava, zatim prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i ratnih vojnih invalida Domovinskog rata na području Brodsko-posavske županije.

3. KUPIDR BPŽ-e ima svoje članice, pravne i fizičke osobe, Udruge proistekle iz Domovinskog rata s područja Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske.

Članak 5.

1. KUPIDR BPŽ-e ima status pravne osobe.

 

• ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 6.

1. KUPIDR BPŽ-e zastupa i predstavlja predsjednik.

2. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, KUPIDR BPŽ-e zastupa i predstavlja zamjenik predsjednika ili osoba koju ovlasti Predsjedništvo KUPIDR BPŽ-e.

 

• GRB, PEČAT I ZASTAVA

Članak 7.

1. KUPDIR BPŽ-e ima grb, pečat i zastavu.

2. Grb KUPIDR BPŽ-e je okruglog oblika omeđenog hrvatskim pleterom zlatne boje, u sredini se nalazi grb Brodsko-posavske županije, dok su ispod grba Brodsko-posavske županije dijelovi hrvatskog grba u obliku crveno-bijelih kockica, a obodno je ispisan naziv KOORDINACIJA URUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE.

3. Pečat KUPIDR BPŽ-e je okruglog oblika promjera 30 mm, u čijem se donjem dijelu nalaze dijelovi hrvatskog grba u obliku crveno-bijelih kockica, u sredini se nalazi grb Brodsko-posavske županije, a obodno je ispisan tekstom: KOORDINACIJA URUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE.

4. Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik, te drugi članovi koje on ovlasti.

5. Zastava je svijetlo plave boje, obrubljena zlatnim ukrasnim resama. U sredini se nalazi grb KUPIDR BPŽ-e. Dimenzije zastave su: 100 x 200 cm (sve ostale izvedenice zastave se rade u omjeru 2:1).

 

• CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 8.

1. Ciljevi KUPIDR BPŽ-e su: sudjelovanje i potpora u radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.) i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

2. Zašita nacionalnih interesa i očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja:

Navedeni cilj ostvaruje se slijedećim djelatnostima:

• zaštitom statusnih prava i interesa Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije;

• zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu svih hrvatskih branitelja i stradalnika - članova njihovih obitelji, te svih Udruga članica Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije;

• osiguravanje preduvjeta prekvalifikacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, te članova njihovih obitelji.

• osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata u svim oblicima društvenog i kulturnog života;

• briga o promicanju u počasne činove i dodjeli odlikovanja zaslužnima;

• promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja zdravlja, te opće sposobnosti hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata;

• pružanje logističke, stručne i druge potpore članicama KUPDR BPŽ-e;

• promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti.

3. Zaštita ljudskih prava, zatim prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i ratnih vojnih invalida Domovinskog rata na području Brodsko-posavske županije

Članak 9.

1. Ciljevi KUPIDR BPŽ-e ostvaruju se javnim društvenim radom.

Članak 10.

1. U svrhu ostvarenja svojih ciljeva KUPIDR BPŽ-e surađuje sa srodnim Savezima, Koordinacijama udrugama u Republici Hrvatskoj, te međunarodnim Veteranskim asocijacijama.

 

• JAVNOST RADA

Članak 11.

1. Rad KUPIDR BPŽ-e je javan. Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova i šire javnosti o radu tijela KUPIDR BPŽ-e.

2. Sa sjednica pojedinih tijela KUPIDR BPŽ-e može se odlukom tog tijela isključiti javnost zbog zaštite osobnih podataka o članicama ili članovima KUPIDR BPŽ-e, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

 

• ČLANICE I ČLANOVI

Članak 12.

1. Redovnom članicom KUPIDR BPŽ-e može postati svaka braniteljska i stradalnička udruga proistekla iz Domovinskog rata, registrirana kao pravna osoba sa sjedištem u Brodsko-posavskoj županiji, kao i udruge HVO registrirane u Brodsko-posavskoj županiji.

Svaka udruga, članica KUPIDR BPŽ-e može Odlukom svog nadležnog tijela istupiti iz KUPIDR BPŽ-e.

Članak 13.

1. Redovne članice potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu te poštivanje odredbi Statuta KUPIDR BPŽ-e kao i odluka njezinih tijela.

2. Na prijedlog Predsjedništva KUPIDR BPŽ-e, Izvršni odbor Koordinacije može imenovati počasne članice i članove. Počasna članica/član može postati udruga, registrirana kao pravna osoba i počasni član (fizička osoba) koji su svojim radom i zalaganjem osobito pridonijeli ostvarivanju ciljeva KUPIDR BPŽ-e.

3. Na prijedlog Predsjedništva KUPIDR BPŽ-e, Izvršni odbor Koordinacije može imenovati pridružene članice i članove. Pridruženom članicom može postati udruga, registrirana kao pravna osoba na području Republike Hrvatske i pridruženi član (fizička osoba) koji svojim radom podupiru i doprinose ostvarivanju ciljeva KUPIDR BPŽ-e.

4. Na prijedlog Predsjedništva KUPIDR BPŽ-e, Izvršni odbor Koordinacije može donijeti Odluku o primanju u redovno članstvo Udruge proistekle iz Domovinskog rata koje su registrirane kao pravne osobe na području Brodsko-posavske županije.

5. Skupština KUPIDR BPŽ-e na svom zadnjem zasjedanju potvrđuje Odluke Izvršnog odbora Koordinacije o primitku članica i članova (fizičkih osoba) za period između dviju Skupština u redovno, počasno i pridruženo članstvo.

• PRAVA I OBVEZE ČLANICA / ČLANOVA

Članak 14.

1. Članice/članovi KUPIDR BPŽ-e imaju pravo birati i biti birani u sva tijela KUPIDR BPŽ-e.

2. Članice/članovi imaju pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i aktivnostima, svojim prijedlozima i zahtjevima preko svojih predstavnika u Predsjedništvu i Izvršnom odboru KUPIDR BPŽ-e.

Članak 15.

1. Članice/članovi imaju obvezu: pridržavati se odredbi Statuta KUPIDR BPŽ-e, čuvati interese, ciljeve i ugled KUPIDR BPŽ-e.

Članak 16.

1. Članstvo prestaje: istupanjem na vlastiti zahtjev ili isključenjem temeljem odredbi Statuta, na prijedlog Izvršnog odbora KUPIDR BPŽ-e.

2. Članicu (udrugu), te člana (fizičku osobu) može se isključiti ako krši odredbe Statuta, ili ako svojim ponašanjem narušava ugled KUPIDR BPŽ-e.

Odluku o isključenju donosi Sud časti, na prijedlog Izvršnog odbora KUPIDR BPŽ-e.

• OBVEZE ČLANOVA IZABRANIH U TIJELA KUPDIR BPŽ-e

Članak 17.

1. Izabrani članovi u tijela KUPIDR BPŽ-e imaju ista prava i obveze, proistekle temeljem odredbi Statuta KUPIDR BPŽ-e.

2. Izabrani članovi tijela KUPIDR BPŽ-e obvezni su sudjelovati u radu sjednica Predsjedništva, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti i Skupštine KUPIDR BPŽ-e. O svom radu u proteklom vremenskom razdoblju između dvije Skupštine, podnose izvješće na sjednici Skupštine KUPIDR BPŽ-e.

3. Ako izabrani član bilo kojeg tijela udruge neopravdano izostane sa sjednica tog tijela više od tri puta, prestaje mu članstvo u tom Tijelu. Izvršni odbor donosi Odluku o kooptiranju novog člana u to Tijelo, a tu Odluku potvrđuje Skupština na svom redovnom zasjedanju.

• TIJELA KUPIDR BPŽ-e

Članak 18.

1. Tijela KUPIDR BPŽ-e su:

• Skupština

• Predsjedništvo

• Izvršni odbor

• Nadzorni odbor

• Sud časti

• SKUPŠTINA

Članak 19.

1. Skupština KUPIDR BPŽ-e je najviše tijelo upravljanja.

2. Skupštinu čine pet (5) članova (delegata) svake članice KUPIDR BPŽ-e.

3. Skupština se sastaje najmanje jedanput (1) godišnje kao Redovna izvještajna Skupština, a svake četvrte (4) godine kao Redovna izborna Skupština.

4. Skupštinu saziva Predsjednik KUPIDR BPŽ-e u ime Izvršnog odbora ili na prijedlog 1/3 članova (delegata) Skupštine KUPIDR BPŽ-e, uz prijedlog dnevnog reda, datuma i mjesta održavanja Skupštine.

• ZADAĆE I OVLASTI SKUPŠTINE

Članak 20.

1. Skupština je nadležna i obavlja sljedeće poslove:

• usvaja Statut i njegove izmjene i dopune;
• donosi plan i program;
• razmatra i usvaja izvješća o radu tijela;
• bira i razrješava dužnosti predsjednika KUPIDR BPŽ-e, te članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti;
• donosi sve odluke s djelovanjem i aktivnostima koje nisu u nadležnosti Predsjednika i Izvršnog odbora;
• usvaja Plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
• usvaja godišnje Financijsko izvješće;
• odlučuje o udruživanju u Saveze, Zajednice i druge oblike povezivanja udruga.

2. Skupština KUPIDR BPŽ-e radi prema Poslovniku kojeg sama donosi.

 

• SJEDNICE SKUPŠTINE

Članak 21.

1. Sjednica Skupštine KUPIDR BPŽ-e je pravovaljana ukoliko je istoj nazočna natpolovična većina članova (delegata) Skupštine.

2. Skupština KUPIDR BPŽ-e punovažno odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova (delegata) na sjednici.

Članak 22.

1. Sjednice Skupštine KUPIDR BPŽ-e mogu biti redovne i izvanredne.

2. Redovne sjednice Skupštine saziva Predsjednik KUPIDR BPŽ-e jednom (1) godišnje.

3. Izvanredne sjednice Skupštine saziva Predsjednik, Zamjenik predsjednika ili Izvršni odbor KUPIDR BPŽ-e, prema potrebi ili na zahtjev 1/3 članica KUPIDR BPŽ-e.

4. Predsjednik i Izvršni odbor KUPIDR BPŽ-e dužni su pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima (delegatima) najmanje sedam (7) dana prije sjednice.

• PREDSJEDNIŠTVO

Članak 23.

1. Predsjedništvo KUPIDR BPŽ-e čine Predsjednik, Zamjenik predsjednika, tri (3) Dopredsjednika, Tajnik i Rizničar.

2. Zadaće Predsjedništva:

- između sjednica Izvršnog odbora upravlja radom;
- saziva sjednice Izvršnog odbora;
- predlaže dnevni red za rad Izvršnog odbora.

• ZADAĆE I OVLASTI IZVRŠNOG ODBORA

Članak 24.

1. Izvršni odbor KUPIDR BPŽ-e:

• između dvije sjednice Skupštine upravlja radom KUPIDR BPŽ-e;
• saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red, priprema radne materijale;
• utvrđuje prijedlog Statuta te prijedlog Financijskog plana i završnog računa;
• brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva;
• donosi Plan rada;
• imenuje komisije i povjerenstva, određuje im sastav, zadaće i rokove izvršenja;
• osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća;
• Izvršni odbor, na prijedlog Predsjednika, izabire Tajnika KUPIDR BPŽ-e, koji je dužan nazočiti svakoj sjednici Skupštine, Predsjedništva i Izvršnog odbora, te uredno voditi zapisnik i nakon svake sjednice u roku od 72 sata dostaviti primjerak u pisanom obliku osobno svim članovima Predsjedništva ili putem elektroničke pošte;
• Izvršni odbor, na prijedlog Predsjednika, izabire Rizničara KUPIDR BPŽ-e, koji je dužan nazočiti svakoj sjednici Skupštine, Predsjedništva i Izvršnog odbora, te uredno voditi materijalno-financijsko poslovanje.

• SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA

Članak 25.

1. Sjednicu Izvršnog odbora KUPIDR BPŽ-e saziva Predsjednik KUPIDR BPŽ-e u pravilu jednom mjesečno ili po potrebi.

2. Izvanrednu sjednicu Izvršnog odbora KUPIDR BPŽ-e može sazvati 1/3 članova Izvršnog odbora, ili Predsjednik KUPIDR BPŽ-e ako postoje izvanredne okolnosti.

3. Sjednice Izvršnog odbora kao i Odluke donesene na istoj su pravovaljane, u koliko je na istoj nazočna natpolovična većina članova Izvršnog odbora.

• PREDSJEDNIK

Članak 26.

1. Predsjednika KUPIDR BPŽ-e bira Skupština.

2. Predsjednik KUPIDR BPŽ-e ima pravo Izvršnom odboru predložiti Tajnika i Rizničara KUPIDR BPŽ-e.

3. Predsjednik KUPIDR BPŽ-e po svojoj funkciji je ujedno i Predsjednik Predsjedništva i Izvršnog odbora.

• ZADAĆE I OVLASTI PREDSJEDNIKA

Članak 27.

1. Predsjednik KUPIDR BPŽ-e predstavlja i zastupa, organizira i rukovodi poslovanjem, odgovara za zakonitost rada, te osigurava redovito djelovanje tijela KUPIDR BPŽ-e.

2. Odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg Financijskog izvješća.

3. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu Državne uprave koja vodi Registar udruga.

4. Sklapa ugovore, potpisuje pristupnice i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun KUPIDR BPŽ-e, temeljem Odluka Skupštine i Izvršnog odbora.

5. Saziva redovne sjednice Predsjedništva i Izvršnog odbora KUPIDR BPŽ-e u pravilu jednom mjesečno, a izvanredne sjednice sukladno ukazanim potrebama ili na zahtjev 1/3 članova Izvršnog odbora.

Članak 28.

1. Predsjednik, članovi Predsjedništva, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti mogu biti razriješeni s dužnosti i prije isteka mandata:

• na osobni zahtjev;
• na prijedlog Nadzornog odbora;
• na prijedlog Izvršnog odbora;
• ukoliko ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine;
• ako djeluju protivno zakonu ili Statutu;
• ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu KUPIDR BPŽ-e.

2. Odluku o razrješenju tijela iz stavka 1. donosi Skupština KUPIDR BPŽ-e.

• IZVRŠNI ODBOR

Članak 29.

1. Izvršni odbor KUPIDR BPŽ-e čine:

• Predsjednik
• Zamjenik predsjednika
• Tri (3) Dopredsjednika
• Tajnik
• Rizničar
• po jedan predstavnik (predsjednik članice) svake od članica

2. Zamjenika predsjednika i tri (3) potpredsjednika biraju članovi Izvršnog odbora na prijedlog Predsjednika KUPIDR BPŽ-e.

3. Predsjednik saziva sjednice Izvršnog odbora KUPIDR BPŽ-e.

4. Izvršni odbor KUPIDR BPŽ-e:

• brine o provedbi Odluka Skupštine;
• brine o izvršenju Plana rada i Financijskog plana;
• brine o korištenju imovine;
• saziva i vodi tiskovne konferencije.

 

• ZADAĆE I OVLASTI TAJNIKA

Članak 30.

Tajnik KUPIDR BPŽ-e:

- Dužan je voditi popis članica KUPIDR BPŽ-e;
- Popis članica i članova voditi elektronički ili na drugi prikladan način koji će obvezno sadržavati podatke o osobnom nazivu, osobnom identifikacijskom broju, datumu pristupanja te datumu prestanka članstva;
- Popis članica i članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članicama kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev;
- Odgovoran je za izradu i vođenje kompletne administrativno planske dokumentacije (projekti, programi, dopisi…..);
- Vodi zapisnik sjednica Predsjedništva, Izvršnog odbora i Skupštine KUPIDR BPŽ-e.

Rizničar KUPIDR BPŽ-e:

- Dužan je uredno voditi evidencije materijalno-financijskog poslovanja;
- Dužan je redovito podnositi izvješće o materijalno-financijskom poslovanju na svakoj sjednici Izvršnog odbora KUPIDR BPŽ-e.

• NADZORNI ODBOR

Članak 31.

1. Nadzorno tijelo KUPIDR BPŽ-e je Nadzorni odbor.

2. Nadzorni odbor ima pet (5) članova, i to predsjednika Nadzornog odbora, i četiri (4) člana.

3. U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Predsjedništva, Izvršnog odbora i Suda časti.

4. Predsjednika Nadzornog odbora imenuje Izvršni odbor na prijedlog članova Nadzornog odbora KUPIDR BPŽ-e.

• ZADAĆE I OVLASTI NADZORNOG ODBORA

Članak 32.

1. Nadzorni odbor KUPIDR BPŽ-e:

• nadzire rad svih tijela KUPIDR BPŽ-e, osim Skupštine;
• nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje te pazi da isto bude u skladu sa zakonom i odredbama Statuta;
• podnosi redovita izvješća Skupštini;
• podnosi redovita izvješća Izvršnom odboru, a najmanje jednom u tri (3) mjeseca.

Članak 33.

1. Nadzorni odbor može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor bilo kojeg tijela KUPIDR BPŽ-e.
2. Sva su tijela dužna omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave i dokumentaciju koja se tiče djelatnosti KUPIDR BPŽ-e.
3. Članovi Nadzornog odbora mogu nazočiti sjednicama Izvršnog odbora KUPIDR BPŽ-e, bez prava odlučivanja.

• SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Članak 34.

1. Sjednicu Nadzornog odbora KUPIDR BPŽ-e saziva predsjednik Nadzornog odbora prema potrebi, najmanje četiri (4) puta godišnje.

2. Nadzorni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova na sjednici.

 

• SUD ČASTI

Članak 35.

1. Sud časti je tijelo koje odlučuje o povredama Statuta KUPIDR BPŽ-e, te donosi odluke s tim u vezi.

2. Pod povredom odredbi Statuta podrazumijeva se povreda prava ili povreda obveza članica KUPIDR BPŽ-e.

Članak 36.

1. Sud časti KUPIDR BPŽ-e ima pet (5) članova, i to Predsjednika Suda časti i četiri (4) člana.

2. U Sud časti ne mogu biti birani članovi Predsjedništva, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

4. Predsjednika Suda časti imenuje Izvršni odbor na prijedlog članova Suda časti KUPIDR BPŽ-e.

 

• ZADAĆE I OVLASTI SUDA ČASTI

Članak 37.

1. Sud časti postupa po prijavi članica, ovlaštenih tijela KUPDIR BPŽ-e, koja se Sudu časti dostavlja u pismenom obliku i mora biti obrazložena.
2. Sud časti KUPIDR BPŽ-e u donošenju odluka je neovisan.

Članak 38.

1. Sud časti KUPIDR BPŽ-e sudi u vijeću, a odluku donosi natpolovičnom većinom glasova.
2. Predsjednika Suda časti može zamijeniti i drugi član Suda časti kojeg Predsjednik Suda časti ovlasti da ga zamjenjuje, ako on ne može biti nazočan sjednici.

 

• STEGOVNE MJERE

Članak 39.

1. Svojom odlukom u svezi predmeta o kojem raspravlja Sud časti KUPIDR BPŽ-e može izreći stegovnu mjeru;

2. Stegovne mjere su:

• opomena;

• ukor;

• uvjetno isključenje;

• bezuvjetno isključenje.

Članak 40.

1. Opomena se izriče članici, članovima Tijela KUPIDR BPŽ-e za lakše povrede članskih obaveza. Lakša povreda članskih obveza je davanje netočnih podataka o KUPIDR BPŽ-e.

2. Ukor se može izreći članici, članovima Tijela KUPIDR BPŽ-e za opetovano činjenje lakših povreda odredbi Statuta.

3. Uvjetno, odnosno bezuvjetno isključenje izriče se članici, članovima Tijela KUPIDR BPŽ-e za težu povredu odredbi Statuta.

4. Kada je radi teže povrede Statuta pokrenut stegovni postupak pred Sudom časti, dotičnoj članici, članovima Tijela KUPIDR BPŽ-e miruju članska prava.

• RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 41.

1. Teža povreda odredbi Statuta je svako postupanje članice ili člana Tijela KUPIDR BPŽ-e:

• koje je izazvalo ili moglo izazvati teže posljedice po ugled i interes KUPIDR BPŽ-e;
• koje je izazvalo ili moglo izazvati veću ili veliku materijalnu štetu;
• koje bitno krši Statuta KUPIDR BPŽ-e;
• kada djeluje u suprotnosti s Programom rada i Financijskog plana KUPIDR BPŽ-e ili se ponaša suprotno načelima i ustroju KUPIDR BPŽ-e;
• za teže sporove nastale u radu KUPIDR BPŽ-e nadležan je Općinski sud u Slavonskom Brodu.

2. Odluku Suda časti potvrđuje Predsjedništvo KUPIDR BPŽ-e ili istu prosljeđuje Skupštini KUPIDR BPŽ-e, kao tijelu II. stupnja.

3. Prosudbu o tome, o kakvoj se povredi odredbi Statuta radi, donosi Sud časti i sastavni je dio njegove odluke u predmetnom slučaju.

• POSTUPAK PRED SUDOM ČASTI

Članak 42.

1. Tijelo udruge ili članica KUPIDR BPŽ-e, koje je pokrenulo stegovni postupak i članica ili član Tijela KUPIDR BPŽ-e, protiv kojeg je postupak pokrenut, imaju položaj stranaka u postupku.

2. Članovi Suda časti utvrđuju samo one činjenice što su im stranke iznijele i izvodi samo one dokaze što su ih stranke predložile. Teret dokazivanja određenih činjenica pada na stranku koja ih je iznijela.

3. Stegovni postupak pred Sudom časti završava Odlukom Suda časti koja mora biti obrazložena.

• NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA ČLANOVA TIJELA KUPDIR BPŽ-e

Članak 43.

1. Izbori za sva Tijela i dužnosnike KUPIDR BPŽ-e obavljaju se tajnim glasovanjem ili javnim, ako članovi Skupštine tako odluče.

2. Predsjednika Nadzornog odbora KUPIDR BPŽ-e biraju članovi Izvršnog odbora na prijedlog članova Nadzornog odbora javnim glasovanjem.

3. Predsjednika Suda časti KUPIDR BPŽ-e biraju članovi Izvršnog odbora na prijedlog članova Suda časti javnim glasovanjem.

4. Članove Predsjedništva i Izvršnog odbora bira Skupština tajnim ili javnim glasovanjem.

5. Predsjednika KUPIDR BPŽ-e bira Skupština tajnim ili javnim glasovanjem.

• TRAJANJE MANDATA

Članak 44.

1. Mandat članova Predsjedništva i Izvršnog odbora traje četiri (4) godine, odnosno ovisno o njihovom mandatu u pojedinoj članici KUPIDR BPŽ-e.

2. Mandat predsjednika KUPIDR BPŽ-e traje četiri (4) godine od Izborne Skupštine.

3. Mandat članova Suda časti traje četiri (4) godine.

4. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

5. U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno izabran ili imenovan, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je izabran.

6. Prestankom mandata tijela KUPIDR BPŽ-e prestaje i mandat njegovih članova.

7. Ista osoba na istu dužnost ne može biti birana više od dva (2) puta uzastopno.

 

• KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 45.

1. Postupak kandidiranja za izbor tijela KUPIDR BPŽ-e propisuje Kandidacijsko povjerenstvo, na prijedlog Izvršnog odbora.

 

• IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 46.

1. Imovinu KUPIDR BPŽ-e čine novčana sredstva koja je stekla obavljanjem dopuštenih djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna županija, gradskih i općinskih proračuna, pokretne i nepokretne stvari KUPIDR BPŽ-e, te druga imovinska prava.

2. Imovinom KUPIDR BPŽ-e može se raspolagati isključivo radi ostvarenja ciljeva KUPIDR BPŽ-e navedenih u članku 8. ovog Statuta.

Članak 47.

1. KUPIDR BPŽ-e imovinu stječe:

• financiranjem i sufinanciranjem programa sredstvima iz državnog proračuna; proračuna županija i proračuna gradova i općina;
• dotacijama, prilozima i darivanjem;
• godišnja članarina svake pojedine članica iznosi 200,00 kn;
• iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Članak 48.

1. KUPIDR BPŽ-e je neprofitna organizacija.

2. KUPIDR BPŽ-e vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija.

3. Financijska godina KUPIDR BPŽ-e počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

 

• PRESTANAK RADA KUPIDR BPŽ-e, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA

Članak 49.

1. KUPIDR BPŽ-e može prestati s radom odlukom Skupštine koja mora biti donesena 2/3 većinom glasova nazočnih na sjednici Skupštine.

2. KUPIDR BPŽ-e može prestati s radom odlukom tijela Državne uprave.

3. Prestankom rada KUPIDR BPŽ-e njezina imovina pripada Brodsko-posavskoj županiji.

• LIKVIDATOR

Članak 50.

1. Likvidatora KUPIDR BPŽ-e bira i opoziva Skupština.

2. Likvidator je Zamjenik predsjednika KUPIDR BPŽ-e.

3. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra Udruga.

• ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Ustroj KUPIDR BPŽ-e predviđen ovim Statutom mora se uspostaviti najkasnije u roku od mjesec dana stupanja Statuta na snagu.

Članak 52.

Statut KUPIDR BPŽ-e stupa na snagu danom donošenja.

U Slavonskom Brodu, 20. lipnja 2016.g.

Predsjednik KUPIDR BPŽ-e

Branko Cindrić, v.r.

 Povratak na naslovnicu