bpzTemeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine“, broj NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 15/13 - pročišćeni tekst, 4/18.), članka 15. i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 40/22), Zakona o udrugama („Narodne novine”, 74/14, 70/17, 98/19, 151/22.) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15. i 37/21.) i Odluke župana od 12. siječnja 2023. godine, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata udruga čije je djelovanje na području

Brodsko-posavske županije, koje su od interesa za opće dobro iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za 2023. godinu

NA OVOJ POVEZNICI MOŽETE PREUZETI SVU DOKUMENTACIJU

Povratak na naslovnicu